Jaarrekening 2016

Stichting Allerliefst

       

Chroomstraat 10b

       

2718 RR  Zoetermeer

       
         
         
         
         
         
         

Handelsregister Kamer van Koophandel voor Den Haag, dossiernummer 62146165

         
         

Vastgesteld door het bestuur d.d. 15 mei 2017

     

 


 

INHOUDSOPGAVE

       
         
         
         
         
         

1. Vermogensoverzicht per 31 december 2016

     
         

2. Overzicht baten en lasten 2016

       
         

3. Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

   
         

4. Toelichting op de balans per 31 december 2016

     

 


 

Balans per

 

31-dec-16

   

31-dec-15

   

   

           

ACTIVA

         
           
           

VOORRAAD

 

0

   

0

           
           

VORDERINGEN

 

0

   

0

           
           

LIQUIDE MIDDELEN

 

4.286

   

3

           
           
           
           
           
           
           
   

4.286

   

3

 


 

   

31-dec-16

   

31-dec-15

   

   

           

PASSIVA

         
           
           

EIGEN VERMOGEN

         
           

Algemene reserve

898

   

3

 

Reverve BBBox

3.388

   

0

 
 

 

   

 

 
   

4.286

   

3

           
           

VOORZIENINGEN

 

0

   

0

           
           

KORTLOPENDE SCHULDEN

 

0

   

0

           
           
   

4.286

   

3

 


 

Overzicht baten en lasten 2014/2015

       
         

             

BATEN

           

Ontvangen donaties en giften

   

2707

 

Ontvangen donoties BBC tbv BBBox

   

3.888

 

Opbrengst golfevenement 2016

   

38

 
           

6633

             

LASTEN

           

Kosten huur opslagruimte

   

1337

 

Kosten website BBBox 2016

   

500

 

Representie- en reclamekosten

   

448

 

kosten bank

       

66

 
           

2351

             

Saldo

         

4282

             

Toevoeging algemene reserve

     

894

Toevoeging reserve BBBox

       

3388

Saldo

         

4.282

 


 

 

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

       
               

ALGEMEEN

             
               

Voorzover niet anders vermeld, luiden de bedragen in hele euro's.

       
               

De waardering van activa en passiva geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.

 

Baten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn ontvangen.

       

Lasten worden verantwoord in het jaar waarin ze zijn betaald.

         
               

In de balans zijn referenties opgenomen, waarmee wordt verwezen naar de toelichting.

   
               

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

     
               

Voorraad

             
               

De voorraad bestaat nagenoeg uitsluitend uit goederen welke zijn gedoneerd aan de stichting. Het is niet mogelijk

om de waarde van de voorraad nauwkeurig vast te stellen. Om deze reden hebben wij geen waarde toegekend aan

de voorraad.

             
               

Vorderingen en overlopende activa

             
               

Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, voor zover  nodig, onder aftrek van

   

een voorziening wegens oninbaarheid.

             
               

Voorzieningen

             
               

Een voorziening wordt gevormd voor verplichtingen waarvan het waarschijnlijk is dat zij zullen moeten

 

worden afgewikkeld en waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten. De omvang van de voorziening

 

wordt bepaald door de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende

 

verplichtingen en verliezen per balansdatum af te wikkelen. Voorzieningen worden gewaardeerd tegen

 

nominale waarde.

 

Overige voorzieningen

                 
                       

GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

           
                       

Overschot/tekort

                   
                       

Een behaald overschot wordt toegevoegd aan de algemene reserve, tenzij hier een specifieke

   

bestemming voor is. Voor deze specifieke bestemming zal dan een aparte reserve worden gevormd.

 

Een tekort komt ten laste van de algemene reserve, tenzij zijn oorzaak vind in een specifieke activiteit

 

waarvoor een reserve is gevormd. Het tekort komt dan ten laste van deze specifieke reserve.

   
                       

Belastingen

                   
                       

De stcihting is niet belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting.

       

 

             

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2014

         
                     

ACTIVA

                   
                     

Vorderingen en overlopende activa

             
                     

Hieronder zijn geen vorderingen en overlopende activa begrepen met een resterende looptijd langer dan

één jaar.

                     

PASSIVA

                   
                     

Eigen Vermogen

                 
             

31-12-2016

 

31-12-2015

 
                     

Algemene reserve

         

898

 

3

 

Reserve BBBox

         

3.388

 

0

 

Totaal

           

4.286

 

3

 
                     

Het overschot over 2016 ad. € 4.828 is als volgt verdeeld over de reserves:

       
                     

Toevoeging algemene reserve

       

894

     

Toevoeging reserve BBBox

       

3388

     

Overschot

         

4.282

     
                     

OVERIGE TOELICHTINGEN

               
                     

Personeelsleden

                 
                     

Bij de vennootschap waren in 2014/2015 geen werknemers werkzaam.