Jaarrekening 2014 - 2015

 

Stichting Allerliefst

       

Chroomstraat 10b

       

2718 RR  Zoetermeer

       
         
         
         
         
         
         

Handelsregister Kamer van Koophandel voor Den Haag, dossiernummer 62146165

         
         

Vastgesteld door het bestuur d.d. 1 juni 2016

     

 

 


 

 

Stichting Allerliefst

     
       
       
       
       
       
       

INHOUDSOPGAVE

     
       
       
       
       
       

1. Vermogensoverzicht per 31 december 2015

   
       

2. Overzicht baten en lasten 2014/2015

     
       

3. Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

 
       

4. Toelichting op de balans per 31 december 2015

   

 

 


 

 

           
           
           
           
           

Balans per

 

31-dec-15

   

23-dec-14

   

   

           

ACTIVA

         
           
           

VOORRAAD

 

0

   

0

           
           

VORDERINGEN

 

0

   

0

           
           

LIQUIDE MIDDELEN

 

3

   

0

           
           
           
           
           
           
           
   

3

   

0

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31-dec-15

   

23-dec-14

   

   

           

PASSIVA

         
           
           

EIGEN VERMOGEN

         
           
           

Algemene reserve

3

   

0

 
 

 

   

 

 
   

3

   

0

           
           

VOORZIENINGEN

 

0

   

0

           
           

KORTLOPENDE SCHULDEN

 

0

   

0

           
           
   

3

   

0

 

 


 

 

Overzicht baten en lasten 2014/2015

       
         

             

BATEN

           

Ontvangen donaties en giften

   

1097

 

Opbrengst golfevenement 2015

   

318

 
           

1.415

             

LASTEN

           

Kosten huur opslagruimte

   

1.337

 

Kosten website

     

71

 

kosten bank

       

4

 
           

1.412

             
             

Toevoeging aan algemene reserve

     

3

 

 


 

 

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

       
               

ALGEMEEN

             
               

Voorzover niet anders vermeld, luiden de bedragen in hele euro's.

       
               

De waardering van activa en passiva geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.

 

Baten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn ontvangen.

       

Lasten worden verantwoord in het jaar waarin ze zijn betaald.

         
               

In de balans zijn referenties opgenomen, waarmee wordt verwezen naar de toelichting.

   
               

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

     
               

Voorraad

             
               

De voorraad bestaat nagenoeg uitsluitend uit goederen welke zijn gedoneerd aan de stichting. Het is niet mogelijk

om de waarde van de voorraad nauwkeurig vast te stellen. Om deze reden hebben wij geen waarde toegekend aan

de voorraad.

             
               

Vorderingen en overlopende activa

             
               

Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, voor zover  nodig, onder aftrek van

   

een voorziening wegens oninbaarheid.

             
               

Voorzieningen

             
               

Een voorziening wordt gevormd voor verplichtingen waarvan het waarschijnlijk is dat zij zullen moeten

 

worden afgewikkeld en waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten. De omvang van de voorziening

 

wordt bepaald door de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende

 

verplichtingen en verliezen per balansdatum af te wikkelen. Voorzieningen worden gewaardeerd tegen

 

nominale waarde.

 

Overige voorzieningen

                 
                       

GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

           
                       

Overschot/tekort

                   
                       

Een behaald overschot wordt toegevoegd aan de algemene reserve, tenzij hier een specifieke

   

bestemming voor is. Voor deze specifieke bestemming zal dan een aparte reserve worden gevormd.

 

Een tekort komt ten laste van de algemene reserve, tenzij zijn oorzaak vind in een specifieke activiteit

 

waarvoor een reserve is gevormd. Het tekort komt dan ten laste van deze specifieke reserve.

   
                       

Belastingen

                   
                       

De stcihting is niet belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting.

       
             
               

 

PASSIVA

                   
                     

Eigen Vermogen

                 
             

31-12-2015

 

23-12-2014

 
                     

Algemene reserve

         

3

 

0

 
                     

Het overschot over 2014/2015 ad. € 3 is toegevoegd aan de algemene reserve

     
                     
                     
                     
                     

OVERIGE TOELICHTINGEN

               
                     

Personeelsleden

                 
                     

Bij de vennootschap waren in 2014/2015 geen werknemers werkzaam.